Estrellas Integritetspolicy

Integritetspolicy för Estrella AB

Estrella AB (“vi”) bryr oss om och prioriterar din integritet. Det är därför en självklarhet för oss att alltid sträva efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Personuppgifter är allt som kan kopplas till dig som person och kan t.ex. vara namn och kontaktuppgifter. I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Nedan kan du läsa mer i detalj om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter. Därtill redogör vi för varifrån vi samlar in dina personuppgifter och till vem vi kan komma att överföra dem.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor från tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och Estrella AB är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för hemsidorna innan några personuppgifter skickas till dem.

 

Innehållsförteckning

 1. 1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter? Kontaktuppgifter.
 2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
 3. 3. Vem kan vi komma att överföra dina personuppgifter till?
 4. 4. Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?
 5. 5. Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter
 6. 6. Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?
 7. Ändringar i integritetspolicyn

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? Kontaktuppgifter.

Estrella AB med organisationsnummer 556763-4885, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är därmed personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med den här policyn.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver under rubriken ”Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?” är du välkommen att kontakta oss på vår

e-mailadress konsumenttjanst@estrella.se eller ringa oss på

telefonnummer +46 31 332 30 00.

Vår postadress är Estrella AB, 424 80 Angered.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress;
 • personnummer, passnummer, födelsedatum och uppgift om kön
 • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev;
 • köphistorik, uppgifter om din reklamation;
 • leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation;
 • användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) från vår hemsida.

 

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • vår hemsida, t.ex. när du skickar in en jobbansökan;
 • när du kontaktar oss via e-post, sociala medier, telefon eller brev;
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt,
 • från tredje parter i form av våra koncernbolag
 • från en vän eller släkting till dig som har angett dina kontaktuppgifter i sin kontakt med oss, t.ex. i en tävling.

I tabellen nedan redogör vi för vår behandling av dina personuppgifter i detalj.

 

Vem kan vi komma att överföra dina personuppgifter till?

Estrella AB säljer aldrig dina personuppgifter. När vi överför personuppgifter gör vi det för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig på ett bra och effektivt sätt. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan överföras till:

 • andra företag som behöver personuppgifterna för att vi ska kunna följa vårt avtal med dig såsom lönekontor, företagshälsovård och försäkringsbolag.
 • IT-leverantörer;
 • andra företag inom vår koncern.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med ovanstående kategorier av mottagare i syfte att:

 • säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig, för eventuella utskick;
 • kunna hantera ett eventuellt reklamationsärende från dig;
 • kunna genomföra våra tävlingar; och
 • kunna hantera din jobbansökan hos oss.

Dina personuppgifter kan också komma att överföras vid:

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag

Om du önskar mer detaljerad information om vem vi delar dina uppgifter med är du välkommen att kontakta oss.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Estrella AB behandlar som huvudregel alltid dina personuppgifter inom EU/EES.

Om vi skulle överföra dina uppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att detta görs i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Estrella AB kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • vi har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
 • vi har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna;
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules); eller
 • mottagaren har genomfört självcertifiering och anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield-principerna genom registrering på U.S. Department of Commerce Privacy Shield-lista, vid överföring till USA.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

 

 

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

 

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

 

 

Återkalla ditt samtycke

Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. En begäran görs genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du även rätt att, genom att tillhandahålla oss ytterligare information, komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi är skyldiga att hörsamma denna begäran om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;
 • du återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • du invänder mot behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Estrella AB omfattas av.

I enlighet med ovan kommer Estrella AB att radera dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

 • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;
 • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller
 • du har invänt mot behandling som är baserad på vårt berättigade intresse och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl för att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Vi ska då upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

 

 

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

 

Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) om:

 • behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
 • behandlingen sker automatiserat.

 

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter. Observera att fjärde kolumnen nedan endast anger hur länge vi behandlar uppgifterna för det syfte som anges på samma rad. Samma uppgifter kan komma att sparas längre tid för ett annat syfte.

En del av vår behandling av dina personuppgifter utförs för att kunna kommunicera med dig när du har frågor till oss eller ge dig information samt erbjudanden. Om du inte lämnar de uppgifter som krävs är det inte säkert att vi kommer kunna hjälpa dig med ditt ärende och svara på dina frågor.

Utöver vad som anges i tabellen nedan kan vi även komma att behöva behandla vissa uppgifter för att följa andra tvingande lagar och regler. Vi kan även komma att behandla vissa uppgifter enbart i syfte att vidareförmedla dessa till en av våra partners, t.ex. om du vunnit en resa via oss. Sådan partner är i sådant fall personuppgiftsansvarig för denna behandling. Läs mer om överföring av personuppgifter ovan.

För att vi ska kunna tillgodose dina frågor samt behandla eventuella andra känsliga uppgifter, t.ex. allergier, behöver du samtycka till att vi behandlar dessa uppgifter. Om du inte samtycker till denna behandling kommer vi inte kunna tillgodose dina behov.

 

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vilka personuppgifter behandlar vi? Vilken är den lagliga grunden till behandlingen? Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
För att administrera alla typer av tävlingar du anmält dig till eller där du är angiven som tävlande av en vän eller familjemedlem. Den information som är nödvändig beroende på tävlingen, normalt ditt namn och efternamn enligt pass, passnummer, födelsedatum och kön. Vårt berättigade intresse att kunna administrera den tävling som du deltar i. Uppgifterna sparas från beställningen av tävlingen tills priset är utdelat.
För att hantera eventuella anspråk gentemot oss, t.ex. vid reklamationer. Namn, e-post, postadress, telefonnummer och information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. tidpunkt för köpet och varför du reklamerar). I vissa fall krävs ytterligare personuppgifter som då kommuniceras i det specifika ärendet. Att vi ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse enligt konsumenträttslig lagstiftning samt vårt berättigade intresse av att kunna försvara oss vid ett eventuellt rättsligt anspråk. Uppgifterna behandlas från det att du inkommer med ditt anspråk och så länge processen avseende anspråket pågår.

Om vi nekar ett anspråk sparar vi uppgifterna i ett år för det fall du skulle välja att få din talan prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

För vår bokföring. Historik om gjorda betalningar, transaktioner etc. som utgör bokföringsmaterial. Detta inkluderar information som framgår av din faktura såsom namn, personnummer, postadress och e-post. Att vi ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser vi har enligt exempelvis bokföringslagen. Uppgifterna behandlas i 7 år i enlighet med bokföringslagen.
För att hantera din jobbansökan och efterföljande process. Namn, personnummer, e-post, postadress, telefonnummer och annan information från dig i vår kommunikation i samband med din ansökan. Att vi skall kunna vidta åtgärder, på din begäran, innan ett eventuellt avtal kan ingås mellan oss. Uppgifterna behandlas från det att du inkommer med din ansökan och behandlas så länge processen pågår.

Om du blir anställd kommer vi att fortsätta behandla dina uppgifter på samma sätt som för övrig personal. Vid ett nej till anställning kommer vi att lagra i uppgifter under två år, ifall ny möjlighet uppstår samt för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk. Efter detta kommer uppgifterna att tas bort.

För att skicka e-post till dig och kunna göra överenskomna utskick. Namn, e-post. Vårt berättigade intresse att veta vad du tycker om våra prover för att vi skall kunna bli bättre i framtiden. Uppgifterna sparas fram tills vi skickat utskicket till dig, tills någon avbryter samarbetet.
För att administrera ditt ärende när du är i kontakt med vår kundtjänst. E-post, telefonnummer och eventuella övriga personuppgifter du lämnar i samband med att du kontaktar vår kundtjänst. Om ditt ärende rör ett avtal du ingått med oss kan behandlingen vara nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet. I annat fall stöds behandlingen av vårt berättigade intresse att hjälpa dig med ditt ärende. Uppgifterna behandlas från det att du kontaktar vår kundtjänst till dess att vi hjälpt dig med ditt ärende. Vi sparar dem i maximalt 1 år.
För att ta fram underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder. Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress). Vårt berättigade intresse att kunna utveckla, utvärdera och förbättra våra tjänster, produkter och system. Efter två år används enbart anonymiserad data.

 

 

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar Estrella AB dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt eventuella intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. I denna bedömning har vi tagit dina grundläggande rättigheter i beaktande. Vad vårt berättigade intresse består i framgår av tabellen ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i inledningen av den här integritetspolicyn.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i denna integritetspolicy kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på vår hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 

 

 

Denna integritetspolicy fastställdes av Estrella AB den 27 augusti 2018.