Ambitiösa klimatåtaganden

Vi vill ta ansvar hela vägen och tar nu steg för att minska våra utsläpp av växthusgaser ytterligare. Tillsammans med vår ägare Intersnack har vi åtagit oss att arbeta i enlighet med Science Based Targets initiative (SBTi) och halvera våra utsläpp av växthusgaser de kommande 8 åren (!) Att minska resursförbrukning och investeringar i förnybar energi är några av de viktigaste pusselbitarna. Men här spelar produktens hela livscykel (te.x. inköp av råvaror, transporter och tjänsteresor) en tung roll. Det kommer att kräva tätt samarbete och hårt arbete från många håll – men det ska gå!

Science Based Targets initiative (SBTi)

keyboard_arrow_down

Intersnack Group åtar sig att arbeta i linje med Science Based Targets (SBTi)* med ambitiösa vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål för de kommande 10 åren. Vi sätter nu en plan tillsammans med vår ägare för att minska vårt klimatavtryck avsevärt. * Initiativet Science Based Targets är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature. Sedan 2015 har över 1 000 företag anslutit sig till initiativet för att sätta ett vetenskapsbaserat klimatmål.

Estrella är en del av projektet LivsViktigt (Livsmedelsföretagens viktigaste klimatåtgärder) tillsammans med andra livsmedelsföretag i regionen. Projektet drivs av RISE, som en del av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som syftar till att komma till handling med livsmedelsföretagens viktigaste klimatåtgärder och ta fram ett arbetskoncept som sedan kan spridas vidare till fler.

Minskad resursförbrukning och energieffektivering

Utsläpp från fossila bränslen är ett stort problem som bidrar till klimatförändringar. Därför planerar och genomförs olika projekt som ska minska vår miljöpåverkan och resursförbrukning. För att skydda och begränsa vår påverkan på miljön utförs också regelbundna kontroller. Läs mer om hur vi minskar vår miljöpåverkan.

Så minskar vi vår direkta miljöpåverkan

keyboard_arrow_down

Arbetet med att minska vårt direkta miljöpåverkan från fabrik:

  • Minskad vattenförbrukning
  • Biologiskt avfall blir till biogas
  • Energieffektivisering genom ny teknik
  • Fossilfri el

Genom energieffektiviseringar i fabrik minskar vi vår energiförbrukning = minskade utsläpp av växthusgaser (också kallade klimatgaser). Vi blir allt bättre på att ta tillvara på de insatsvaror som används i våra processer och det ätbara avfallet går till produktion av biogas . 2022 investerade vi i ny utrustning som banar vägen för en fabrik som kommer att kunna producera snacks mer energieffektivt och med ännu lägre klimatavtryck med förbättrade möjligheter att öka användningen av spillvärme för uppvärmning av vatten och fastighet. Elen vi använder kommer från fossilfria källor.

Miljöledning / Miljöarbete och miljömål:

Miljömålen revideras varje år enligt en tydlig process och för att nå våra miljömål arbetar vi ständigt med att förbättra och effektivisera produktionen. Vi planerar och genomför olika projekt som ska hjälpa oss i arbetet att minska vår miljöpåverkan och resursförbrukning. För att få bästa möjliga utbyte av tillförd råvara genom synliga nyckeltal utförs kontinuerliga mätningar och förbättringar i processen.

Tillståndspliktig verksamhet

Anläggningen i Angered är tillståndspliktig vilket innebär att vi har ett miljötillstånd med villkor för bland annat utsläpp av processavloppsvatten, hantering av avfall och kemiska produkter. Vi följer ett kontrollprogram med egenkontroll och provtagningar etc. som utförs för att skydda och begränsa vår påverkan på miljön. Varje år görs en genomgång av verksamhetens miljörisker. För miljörisker som hamnar i kategorin medelhög risk eller hög risk tas åtgärdsförslag och handlingsplan fram. Under året har vi bland annat genomfört åtgärder för att minska risken för utsläpp av farliga ämnen till dagvatten tex i samband med en olycka.

Klimatavtrycket på en påse chips?

Genom att ta reda på hur varje del i produktkedjan påverkar klimatet kan vi göra skillnad. Därför har vi kartlagt våra storsäljares klimatavtryck. För oss på Estrella blir det ett verktyg som gör att vi kan fortsätta vårt arbete för att minska klimatavtrycket från våra produkter. Om både vi som producent och du som konsument har koll på chipsens klimatresa kan vi ta medvetna beslut. Klimatavtrycket förändras hela tiden, därför är det viktigt att fortsätta mäta och påverka genom smarta beslut. I boxen nedan kan du jämföra det med andra goda grejer.

Klimatavtrycket på en påse chips

keyboard_arrow_down

Olika delar av produktionsprocessen påverkar klimatet i varierande utsträckning. Hur ser utsläppsfördelningen ut för en påse Sourcream & Onionchips? Såhär fördelas utsläppen mellan olika delar i produktkedjan. Tillsammans bildar detta produktens klimatavtryck. För en påse Sourcream & Onion 275g chips blir klimatavtrycket 0,65kg CO2e.

Gröna staplar som visar hur mycket olika delar av chipsproduktionen släpper ut i koldioxid. från vänster till höger: råvaror, produktion, transport, förpackningar
Resultat av undersökning av klimatavtryck för en påse Chips Sourcream & onion. Estrella och Carbon Cloud, 2021.

Hur står sig en påse potatischips mot annat gött?

Det finns idag ingen allmän skala som indikerar om ett värde är högt eller lågt. Det man kan göra är att jämföra olika koldioxidavtryck med varandra för att få en känsla för värdet. Här skriver vi chipsens CO2e per kilo för att det ska bli enkelt att jämföra med andra livsmedel.

Rosa staplar som visar hur mycket koldioxid som olika livsmedel släpper ut. Från vänster: mjölkchoklad, estrella sourcream & onion, varmkorv, karameller, gräddglass
Källa: Carbon Cloud, 2021.

Vi minskar plasten och är en del av den cirkulära ekonomin

Tillsammans med vår ägare och våra nordiska kollegor fortsätter vi att arbeta med att optimera våra förpackningar för att minska fossil plast och bidra till ökad återvinning. I vårt arbete för Smarta förpackningar tittar vi på flera viktiga saker som att minska användningen av fossil plast och material i hela värdekedjan, designa för ökad återvinning och bidra till utvecklingen av infrastruktur för materialåtervinning. Samtidigt arbetar vi med konsumentnära information och kampanjer för bättre sortering och minskad nedskräpning. Genom vårt arbete med att minska och återvinna förpackningar så bidrar vi till flera av globala hållbarhetsmålen.

Minska plast

Nästan alla av våra snackspåsar har blivit kortare och tunnare. Sedan 2018 har vi minskat plast från våra förpackningar med 13% och i produktionen har vi dessutom minskat användningen av plastfilm runt snackspallarna med minst 36%! Målet är att vi minska med minst 15% 2025.

Plocka plast

I fyra år har vi genomfört Klubbar för klimatet tillsammans med organisationen Städa Sverige. Vi engagerar föreningar i Angered, där Estrella ligger, att plocka skräp i naturen. Som tack får de ett bidrag från oss till klubbkassan. Hittills har 12,5 ton skräp plockats från naturområden i Angered.

Utveckla plast

Estrella har antagit det så kallade “Plastinitiativet 2025” som innebär att vi strävar efter att våra plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara senast år 2025. Initiativet har utvecklats av branschorganisationen DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) och är i linje med EU-kommissionens strategi för plast i en cirkulär ekonomi.

Våra svenska potatisbönder

Det här är Hans-Alfred från Ängelholm. hans familj har odlat chipspotatis i tre generationer. Under dessa år har de möjliggjort för svenska familjer att njuta av lokalt odlade potatischips i samklang med svensk natur. Genom ett långsiktigt och ansvarstagande jordbruk gör de en oersättlig insats i att bevara den biologiska mångfalden; trygga en välmående jord; och värna om levande skogar.

Certifierade odlare

keyboard_arrow_down

Potatis är ett fantastiskt livsmedel. Estrella använder sorter framtagna så att de efter optimerad odling och lagring ger bästa möjliga chipskvalitet och minimal akrylamidhalt. Vi har egna kontrakterade potatisodlare i Västra Götaland, Halland och Skåne. Vi ställer krav på att dessa odlare och som producent av livsmedel krävs en öppen och transparent kommunikation och ett särskilt stort ansvar mot konsument inom tre områden, produktsäkerhet, produktkvalitet och produktinnehåll.

Alla våra Västkustchips är producerade med svenskodlad potatis certifierad med IP Sigill. Ytterligare en positiv miljöaspekt är att Estrellas chips är oskalade och därmed uppstår det mindre avfall vid tillverkningen av chips.

Vi arbetar för att ha en nära och långsiktig relation med våra odlare. Våra odlare är IP-certifierade vilket innebär att de följer regelverk för miljöansvar och livsmedelssäkerhet samt granskas av en oberoende part vartannat år.

När man köper Estrellas västkustchips med Svenskt Sigill får man en oberoende certifierad och kvalitetssäkrad råvara som garanterat kommer från en odlare i Sverige. Produkter märkta med Svenskt Sigill* kommer från odlare som tar ett omfattande miljöansvar och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan.

Vi köper även in potatis från andra länder, främst från Danmark. Då ställer vi krav på att odlarna ska vara certifierade enligt GLOBAL G.A.P**, en standard för ökad livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn som även denna kräver att odlarna genomgår oberoende kontroller. 

*Svensk Sigill eller IP-sigill är en nordisk standard för hållbarare produktion av mat och blommor inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg, miljöansvar och sjysta arbetsvillkor.

**GLOBAL G.A.P. (Good Agricultural Practices) är ett gårdsförsäkringsprogram som översätter konsumentkrav till god jordbrukssed. EurepGAP är en gemensam standard för gårdsförvaltning som skapades i slutet av 1990-talet av flera europeiska stormarknadskedjor och deras stora leverantörer

Svenskt Sigill

Vad är chips med Svenskt Sigill märke? Potatis som får bära miljömärkningen Svenskt Sigill kommer från svenska odlare som jobbar för att minska miljöpåverkan från jordbruket och öka antalet insekter, fåglar och vilt vid sina fält. Varje potatis går att spåra till vilken gård den kom ifrån och oberoende kontrollanter ser till att reglerna för Svenskt Sigill följs. Alla våra västkustchips är märkta med Svensk sigill.

Nej till Palmolja !

Vi har sedan länge ingen palmolja i våra produkter och var först ut i norden med mikropopcorn helt utan palmolja. Palmolja har många eftertraktade egenskaper och används därför i väldigt många varor speciellt inom snacks och konfektyr. Men den storskaliga produktionen är problematisk för miljö, djur och människor i de länder som den produceras. Idag använder vi istället att en blandning av svensk rapsolja och solrosolja från Frankrike och Ungern som innebär flera positiva faktorer för både hälsa och miljö: Det är lägre andel mättat fett i solros- och rapsoljan än palmoljan, svensk rapsolja bidrar till ett rikt odlingslandskap och närodlad olja innebär ett lägre klimatavtryck. Vi tycker att Schyssta snacks smakar bättre, helt enkelt.