Plastinitiativet 2025

Estrella har antagit Plastinitiativet 2025. 2018 lanserade EU-kommissionen ”En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi”. Det låter tungt men är rätt enkelt! Tanken är att alla plastförpackningar i EU ska gå att återanvändas eller återvinnas till nya plastprodukter.

Branschorganisationen DLF lanserade därför ”Plastinitiativet 2025”: ett frivilligt åtagande och ett tydligt ställningstagande, om att dagligvaruindustrin vill driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Målsättningen med initiativet är att de plastförpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, och som omfattas av Producentansvarsförordningen*, senast år 2025 ska gå att materialutnyttja. Estrella genomför ett omfattande arbete för att uppnå schysstare påsar för miljön men även att se över och minska plasten i hela produktions- och leverantörskedjan.

* Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen och ska motivera att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen i linje med EU:s avfallstrappa.