Minskad resursförbrukning och energieffektivisering

September 2023. Minskad resursförbrukning och energieffektivering

Utsläpp från fossila bränslen är ett stort problem som bidrar till klimatförändringar. Därför planerar och genomförs olika projekt som ska minska vår miljöpåverkan och resursförbrukning. För att skydda och begränsa vår påverkan på miljön utförs också regelbundna kontroller. Läs mer om hur vi minskar vår miljöpåverkan.

Så minskar vi vår direkta miljöpåverkan

Arbetet med att minska vårt direkta miljöpåverkan från fabrik:

  • Minskad vattenförbrukning
  • Biologiskt avfall blir till biogas
  • Energieffektivisering genom ny teknik
  • Fossilfri el

Genom energieffektiviseringar i fabrik minskar vi vår energiförbrukning = minskade utsläpp av växthusgaser (också kallade klimatgaser). Vi blir allt bättre på att ta tillvara på de insatsvaror som används i våra processer och det ätbara avfallet går till produktion av biogas . 2022 investerade vi i ny utrustning som banar vägen för en fabrik som kommer att kunna producera snacks mer energieffektivt och med ännu lägre klimatavtryck med förbättrade möjligheter att öka användningen av spillvärme för uppvärmning av vatten och fastighet. Elen vi använder kommer från fossilfria källor.

Miljöledning / Miljöarbete och miljömål:

Miljömålen revideras varje år enligt en tydlig process och för att nå våra miljömål arbetar vi ständigt med att förbättra och effektivisera produktionen. Vi planerar och genomför olika projekt som ska hjälpa oss i arbetet att minska vår miljöpåverkan och resursförbrukning. För att få bästa möjliga utbyte av tillförd råvara genom synliga nyckeltal utförs kontinuerliga mätningar och förbättringar i processen.

Tillståndspliktig verksamhet

Anläggningen i Angered är tillståndspliktig vilket innebär att vi har ett miljötillstånd med villkor för bland annat utsläpp av processavloppsvatten, hantering av avfall och kemiska produkter. Vi följer ett kontrollprogram med egenkontroll och provtagningar etc. som utförs för att skydda och begränsa vår påverkan på miljön. Varje år görs en genomgång av verksamhetens miljörisker. För miljörisker som hamnar i kategorin medelhög risk eller hög risk tas åtgärdsförslag och handlingsplan fram. Under året har vi bland annat genomfört åtgärder för att minska risken för utsläpp av farliga ämnen till dagvatten tex i samband med en olycka.

Vad är Honest Cashew?

Det finns flera utmaningar med cashewnötens resa från träd till butik. Inte minst handlar det om människors oetiska arbetsförhållanden med låga löner och otrygga arbetsvillkor, samt hälso- och säkerhetsrisker. Estrella är stolta över att vara en del av Honest Cashew-initiativet som arbetar för att säkerställa så bra och schyssta villkor som möjligt. Där bönder ska få bättre avkastning och inkomst, de anställda bättre arbetsmiljö och konsumenterna ännu högre kvalitet.

Cashewnöten ingår i gruppen riskråvaror, vilket innebär att produktionen är förknippad med risk för negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Dess värdekedja är omdebatterad då den kan innebära brist på transparens och oetiska arbetsförhållanden. Inte sällan utgörs värdekedjan av osäkra villkor, låga löner samt hälso- och säkerhetsrisker. Inom tillverkning och bearbetning av cashewnötter, som oftast sker på flera olika platser, finns en risk för att fattiga utnyttjas och även risk för barnarbete. I leverantörskedjan av cashewnötter finns en tydlig efterfrågan på initiativ som åtgärdar dessa problem.

Honest Cashew – ett initiativ för bra arbetsförhållanden och schyssta villkor

Estrella är stolta över att vara en del av Honest Cashew-initiativet, som arbetar för att säkerställa så bra arbetsförhållanden och schyssta villkor som möjligt längs hela värdekedjan. Tillsammans med andra snacksproducenter och aktörer inom samma ägarkoncern, hjälper Estrella till med att bygga upp en transparent leverantörskedja.

– Detta är ett steg i rätt riktning för en transparent och rättvis värdekedja. Genom att vara en del av initiativet visar vi att vi vill gå längre och bidra till schysstare villkor. Vi pratar relativt lite om risker i leverantörsledet inom branschen idag och vi vill möta dessa utmaningar på ett öppet sätt gentemot våra kunder och konsumenter. Vi gör mycket som är bra redan nu, men vi stannar såklart inte där och detta är bara början på denna förbättringsresa. Genom att välja Estrellas snacks med Honest Cashew-emblemet bidrar även våra kunder och konsumenter till en förbättring inom branschen. Schyssta snacks smakar bättre helt enkelt, säger Jenny Lagergren, Hållbarhetsansvarig på Estrella.

Estrellas produkter som innehåller Cashewnötter omfattas redan av det fina arbete som görs inom Honest Cashew. Dessa produkter kommer successivt att märkas med Honest Cashew-emblemet.

Om Honest Cashew

Honest Cashew, som är framtaget av Intersnack och Intersnack Cashew Company*, utvecklades med visionen om att kunna ge en ljus framtid för alla som är involverade i försörjningskedjan av cashewnötter. Detta kräver förbättringar på sikt där fokus ligger både på ett etiskt arbetssätt, samt på att betala en anständig och säkrad inkomst till alla inblandade.

*Intersnack har inflytande i leverantörskedjan och kan påverka stort. En specifik operation, specialiserad på rå cashewnötsupphandling och förbehandling, utvecklades. Denna operation kallas Intersnack Cashew Company (ICC) som är ett 100% Intersnack-gruppägt dotterbolag med bas i Singapore och innehavsenheter i Vietnam, Indien och Elfenbenskusten. Estrella köper alla sina cashewnötter från Intersnack Cashew Company.

Här kan du läsa mer om initiativet Honest Cashew.

lösa cashewnötter och en turkos logotyp för "honest cashew" från intersnack group och estrella

Allt om gröna chips

Varför blir potatis grön och är det farligt att äta gröna eller grönkantade chips? Vi reder ut hur det ligger till med de gröna alien-chipsen.

Varför blir potatisen grön?

Potatisen kan bli grön om den exponerats för solljus. Det kan ske om den inte varit ordentligt täckt med jord, om potatisen utsatts för solljus under lagring eller skördats en riktigt solig dag.

Vad är den gröna färgen?

Den gröna färgen är klorofyll, som är ofarligt. Klorofyll är det som gör växter gröna. Om potatisen bildat klorofyll så kan den däremot även ha producerat ämnet solanin.

Halterna varierar

Solanin förekommer alltid i potatis, men halterna varierar. Vissa potatissorter är mer benägna än andra att bilda solanin. De potatissorter som vi använder till våra chips innehåller betydligt lägre halt solanin än den rekommenderade övre gränsen satt av EU.

Är det farligt att äta gröna chips?

De mycket låga halterna av solanin och andra naturliga försvarsämnen i enstaka gröna chips är ofarliga. Livsmedelsverket har undersökt giftigheten av solanin och utifrån detta satt en rekommendation för maximalt godtagbart intag. De potatissorter som vi använder innehåller betydligt lägre halt solanin än den rekommenderade övre gränsen. Vi rekommenderar ändå att inte äta chipsen.

Utsortering av gröna potatisar

Givetvis finns det, bland den stora volym potatis som vi använder årligen, enstaka gröna potatisar. Eftersom vi vet att konsumenter inte vill ha gröna chips så gör vi vårt yttersta för att se till att inte gröna chips hamnar i påsarna.

  • Potatisen kontrolleras under odlingen och när den läggs in i våra lagerhus.
  • Längs chipslinjen sker manuell inspektion och bortsortering av gröna chips vid behov.
  • Längs chipslinjerna har vi ”alien-jägare”! Det är färgkänsliga robotar som vid detektion av gröna pigment blåser bort de gröna chipsen. Riktigt coolt!

Vi arbetar enligt ett väl utarbetat arbetssätt och vi är certifierade enligt ett antal standarder inom livsmedelssäkerhet (FSSC 22000), miljö (ISO 14001), energi (ISO 50001) och arbetsmiljö (OSHAS 18001). Detta innebär att en 3:de part granskar oss med jämna mellanrum för att säkerställa att vår produktion är säker och ger en produkt av hög kvalitet.

en hög potatis

Allt om akrylamid

Vad är akrylamid? Vi reder ut begreppet och förklarar hur Estrella håller halterna långt under EU:s gränsvärden.

Vad är akrylamid?

Akrylamid är ett ämne som bildas vid upphettning, som en reaktion mellan aminosyror och socker. Socker och aminosyran asparagin finns naturligt i potatis, majs, kaffe, vete, m.m. Eftersom akrylamid har skadliga egenskaper vid intag av mycket höga halter under lång tid så har EU valt att sätta riktvärden för halterna i bland annat snacks. EU:s riktväde är ett årsgenomsnitt på 750ppb. Estrella har 2023 ett årsgenomsnitt på ca 300ppb.

Hur får man i sig akrylamid?

Det är svårt att helt undvika akrylamid. En genomsnittlig person får 30% av sitt dagliga akrylamidintag från kaffe; 30% från bröd och liknande; 10% från pommes frites och 10% från chips. Detta enligt Livsmedelsverket.

Akrylamidhalter kan variera

Potatis är en levande råvara där sockerhalten ökar under lagringstiden, och därmed akrylamidhalten. Det innebär att stora batch- och säsongsvariationer förekommer. Estrella analyserar dagligen akrylamidhalten på chips för att säkerställa godkända nivåer och för att kunna fortsätta arbeta med att få ner halterna.

Så har halterna reducerats i Estrellas potatischips

Estrellas låga halter av akrylamid är ett resultat av flera års forskning, analys och tekniska framsteg. Estrella har tagit fram en egen, patenterad teknologi för att förbehandla potatisen som utöver en unik krispighet reducerar halterna av akrylamid i potatischipsen.

Estrellas agroavdelning har genom omfattande analytiskt arbete optimerat odlingsparametrarna, så att även de svenskodlade potatissorterna ger lägre akrylamid i chipsen. Dessutom analyseras alla inkommande potatispartier på de naturliga ämnen som ger akrylamid under fritering. På så sätt vet man hur man ska tillverka för att minimera akrylamidhalten.

Produktion Chips

Hållbarhetsrapport 2022 från Estrella – Schyssta snacks för en hållbar framtid

Vi är stolta över att presentera Estrellas 2022 års hållbarhetsrapport. Detta är det 5:e året som Estrella AB publicerat en hållbarhetsrapport, där vi fördjupar oss i vad vi har uppnått och utvecklat i vårt arbete och vad vi bidragit till för ett mer hållbart samhälle. Nytt för i år är att vi breddat pespektivet och lyfter såväl framgångar som utmaningar och det strategiska arbetet framåt utifrån våra mest väsentliga områden.

Att tillverka snacks av jordbruksprodukter kräver stor omsorg om våra naturresurser där vårt mål är att minska miljöbelastning, energiförbrukning, förhindra olyckor och ohälsa samt säkerställa livsmedelssäkerheten. En viktig framgångsfaktor är vår helhetssyn där hållbarhet och samhällsansvar påverkar allt vi gör.

Vi utgår ifrån visionen ”De godaste snacksen. Det schysstaste företaget.” och våra ledstjärnor. Ambitionen är att våra kunder och konsumenter ska se oss som Sveriges mest hållbara snacksvarumärke inom sin kategori (snacks och konfektyr). 

Läs rapporten här!

Läs rapporten här.

Ny design med mindre plast!

Storleken har betydelse – därför gör vi påsen mindre! Vi har kortat ner påsen för Jordnötsringar 250g med 16% och Jordnötsringar 175g med 20% för att minska plasten. Receptet och mängden ringar är densamma som tidigare. Bara lite schysstare påse!

Estrella Jordnötsringar är en klassiker sedan lanseringen 1977.

3 ton skräp efter Klubbar För Klimatet

200 gula säckar motsvarande ca 3 ton skräp blev resultatet när ungdomsklubbarna i Angered och Bergsjön städade i sitt närområde. En stadsdel med många härliga naturområden som blev ännu lite vackrare efter ”Klubbar För Klimatet” den 9e maj, ett samarbete mellan Estrella och Städa Sverige.

Det var en välbehövlig insats som ca 250 idrottsungdomar och ledare i 16 lag gjorde när de plockade skräp tillsammans med Estrella och Städa Sverige. Totalt fyllde man drygt 200 gula säckar med skräp från grön- och fritidsområden i Angered och Bergsjön. Invägningen av skräpet visade att ca 3 ton skräp rensats från naturen – nästan dubbelt så mycket som de 1,6 ton som rapporterades in förra året.

Skräpet

Skräpet bestod till stor del av plast såsom förpackningar och flaskor, men tyvärr också mängder av fimpar, bilbatterier, en högtryckstvätt, utbrända mopeder, däck och diverse större dumpat material som inte gick ned i några säckar. – Alla deltagande lagen gjorde en gedigen miljöinsats och med hjälp av Park- och Naturförvaltningen på Göteborg Stad kunde vi nu få bort detta dåliga skräp från vår natur, säger Mårten Heslyk, projektledare på Städa Sverige.

Tuff tid ekonomiskt för klubbar

Utöver att ungdomarna fick upp ögonen för hur mycket skräp som faktiskt hamnar i naturen, har de också fått en ersättning till sin lagkassa på 5000 kronor av Estrella för sin insats, ett bidrag som varit välbehövligt i sviterna av Coronautbrottet. Silvia Persson, sekreterare i Angereds Atletiska Förening kommenterar hur pandemin slagit hårt på klubben.

– Mycket färre barn tränar nu under Coronakrisen, vilket inte beror på att de är sjuka utan det är föräldrar som är rädda för smitta. Rent ekonomiskt kommer det att påverka oss väldigt negativt då en stor del av vår budget är aktivitetsersättningen. Föreningsersättningen från Klubbar för klimatet kommer troligtvis gå till träningsmaterial. Vi tycker dessutom att det är viktigt att alla bidrar till en bra miljö och städningen var ett bra sätt att lära barn och ungdomar att inte skräpa ned i naturen.

Ställer upp tillsammans

Även anställda från Estrella deltog tillsammans med föreningarna och på plats fanns bland annat Estrellas VD Carina Hanson som betonar vikten av att samarbeta och stötta föreningarna.

– Stora delar av föreningslivet står inför utmaningar och därför är det extra viktigt att vi samarbetar och ställer upp. Det gäller föreningarna, ungdomarna och inte minst vi som företag.

Vad är Klubbar För Klimatet?

”Klubbar för Klimatet” är ett miljösamarbete mellan miljöorganisationen Städa Sverige och Estrella. Syftet är att involvera lokala idrottsföreningar i Angered i miljöaktiviteter, detta för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och i vårt närområde. Lördagen den 9 maj 2020 plockade föreningarna skräp på utvalda sträckor i sitt närområde. Alla föreningar som deltar får för sin insats en ekonomisk ersättning. 2019 gick initiativet under namnet ”Det Goda Vårstädet” men fick i år ett nytt namn för att betona ungdomsklubbarnas viktiga roll.